Regulamin wypożyczalni

  1. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną (finansową) za zniszczenie kajaków, wioseł, kamizelek i sprzętu, ich uszkodzenie lub utratę.
  2. Strony ustalają, że kwota odszkodowania, odpowiadająca wysokości kosztów naprawy zostanie podana przez właściciela wypożyczalni. W przypadku sporu co do wartości kwoty odszkodowania, po wyczerpaniu postępowania ugodowego każda ze stron ma prawo wystąpić na drogę postępowania sądowego.
  3. Kajaki, kamizelki, wiosła w chwili wydania Wypożyczającemu są sprawdzane technicznie i nie posiadają uszkodzeń, Wypożyczający sprawdził stan techniczny kajaków i sprzętu.
  4. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie użytkowania kajaków i sprzętu po ich wydaniu Wypożyczającemu na osobach, zwierzętach oraz rzeczach należących do Wypożyczającego lub innych osób. Po wypożyczeniu za eksploatację kajaków i sprzętu odpowiada Wypożyczający.
  5. Wypożyczający przyjmuje do wiadomości, że nie zwrócenie wynajętych kajaków, sprzętu lub innego przedmiotu stanowi przestępstwo przywłaszczenia zgodnie z art. 284 kodeksu karnego i podlega karze pozbawienia wolności do 5 lat.
  6. Jeżeli kajaki, kamizelki i sprzęt przy zwrocie są ubrudzone (zanieczyszczone), to wypożyczalnia ma prawo pobrać dodatkową opłatę w wysokości 5 zł-1szt. kajak; 5 zł-1 szt. kamizelka.
  7. W razie utraty przez Wypożyczającego kajaków i sprzętu wypożyczający jest on zobowiązany do zwrotu ich wartości wg. cen z dnia w którym zwrot kajaków i sprzętu miał nastąpić.

Ustalamy, że cena:

  • za kajak wynosi od 1000 zł do 2500 zł;
  • za wiosło od 40 zł do 120 zł; za kamizelkę od 50 zł do 120 zł;
  • za sprzęt wodoszczelny od 10 zł do 150 zł.

Wysokość ceny zależna od modelu.