Regulamin spływu kajakowego

 1. Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom organizatora.
 2. Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie – bez względu na umiejętność pływania.
 3. Uczestnicy spływu są zobowiązani do posiadania dokumentu tożsamości.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.
 5. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty.
 6. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania znaków występujących na szlaku min: zakaz połowu oraz czynności szkodliwych dla ryb*
 7. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce.
 8. Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.
 9. Przed oraz w trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
 10. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.
 11. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli w miejscach niedozwolonych.
 12. Każdy uczestnik spływu powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem, kurzem i gałęziami drzew, ubranie dostosowane do aury, wodoszczelnie zapakowaną zmianę odzieży, buty, w których można wejść do wody, napoje chłodzące oraz wysokokaloryczną żywność.
 13. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.
 14. Uczestnictwo w spływie na koszt i ryzyko uczestników.
 15. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
 16. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
 17. Komandor spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.
 18. Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.
 19. W przypadku odwołania spływu z winy organizatora uczestnikowi przysługuje zwrot dokonanej wpłaty za spływ.
 20. Na niektórych trasach występują przeszkody wodne i zachodzi konieczność przenoszenia kajaka.
 21. Koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego uczestnicy przed rozpoczęciem spływu.

*Art.14 2.W obrębach ochronnych zabrania się połowu oraz czynności szkodliwych dla ryb, a w szczególności naruszania urządzeń tarliskowych, dna zbiornika i roślinności wodnej, uprawiania sportów motorowodnych i urządzania kąpielisk.

USTAWA
z dnia 18 kwietnia 1985 r.
o rybactwie śródlądowym
(Dz. U. z dnia 9 maja 1985 r.)